آقای دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری

Dr. Tahmorath Hasangholipour Yasori

استاد تمام، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181914)

19
84
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی