آقای دکتر حسن عابدی جعفری

Dr. Hassan Abedi Jafari

استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184746)

9
34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی