آقای دکتر ابوالحسن فقیهی

Dr. Abolhasan Faghihi

استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181091)

5
91
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی