آقای دکتر سیدعلی اکبر افجه

Dr. Seyed Ali Akbar Afjeh

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181915)

3
35
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی