آقای دکتر رضا سپهوند

Dr. Reza Sepahvand

استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه لرستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400042)

47
170
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی