فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول

Management Studies in Development and Evolution

نشریه مطالعات مدیریت بهبود و تحول از سوی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود.

هدف عمده نشریه مطالعات مدیریت بهبود و تحول فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با مدیریت بهبود و تحول می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

  • برندینگ (نشان­سازی تجاری)
  • دانش سازمانی
  • ساختار سازمانی
  • توسعه سازمانی
  • منابع اجتماعی
  • مدیریت عملکرد
  • ارزیابی عملکرد