آقای سعید خرقانی

Saeid Kharaghani

رئیس موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182796)

22
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی