آقای علی نورزاد

ALi Noorzad

رئیس هیات اجرایی کمیته ملی سدهای بزرگ ایران -دانشیار و رئیس دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176470)

120
7

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی