تعیین فشار هیدرودینامیکی سیال تراکم پذیر بر روی سازه های غیر مستغرق در اثر زلزله به روش مرزی ترفتز

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,701

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEE04_SS31

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1384

چکیده مقاله:

یکی از مسائل کاربردی در حیطه مسائل ا ندرکنش آب و سازه، محاسبه فشار هیدرودینامیکی در اطراف سازه های طر های نیمه مستغرق در آب مانند برجهای آبگیر، پایه پلها، شافتهای قائم سرریزهای نیلوفری و صندوقه های مورداستفاده در سازه های دریائی می باشد. روش مرزی ترفتز به علت عدم نیاز به الما ن بندی حوزه مسئل ه و ارضای شرط تشعشع در محیط سیال تراکم پذیر به صورت دقیق از یک طرف در مقایسه با روش اجزای محدود، روش کارآ بوده و ازطرف دیگر، به علت عدم نیاز به برآورد انتگرالهای غیرتکین در مقایسه با روش اجزای مرزی مرسوم، دارای پیچیدگی عملیات ریاضی نمی باشد. در این مقاله با انتخاب یک سری توابع کامل و غیرتکین که جواب عمومی معادله حاکم برسیال تراکم پذیر غیر لزج می باشند، معادله مرزی ترفتز تشکیل داده میشود. با معرفی یک روش کارآ، انتگرال های حاصل از مرز سازه با شکل دلخواه که بصورت تحلیلی امکان پذیر نبوده، بصورت عددی برآورد و در نتیجه معادله مرزی ترفتز با اعمال شرایط مرزی به دستگاه معادلات جبری با تعداد معادلات بسیار محدود تبدیل م ی گردد. با حل چند مساله، همگرایی روش نشان داده شده و در نهایت تأثیر پارامترهای مختلف (نسبت عرض به ارتفاع سازه، محتوی تواتری زلزله، اثر شکل سازه در پلان و ارتفاع سازه ....) مورد بحث قرار م یگیرد.

کلیدواژه ها:

اندرکنش دینامیکی آب و سازه ، سازه غیرمستغرق ، روش ترفتز ، ارضاء شرط تشعشع

نویسندگان

اسدا... نورزاد

استادیار دانشکده فنی، دانشگاه تهران

علی نورزاد

رئیس هیئت اجرایی کمیته ملی سدهای بزرگ کشور

علی اکبر مرتضی زاده

کارشناس ارشد دانشکده فنی، دانشگاه تهران