آقای دکتر محمدرضا امام

Dr. Mohammadreza Emam

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (231805)

5
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور