آقای دکتر مهدی سیاوش نیا

Dr. MEHDI SIAVOSHNIA

استادیار پایه 23، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده مهندسی عمران و منابع زمین، گروه عمران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (358812)

103
5
3
2
3
4
1
1
2
21

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو دائمي انجمن تكنولوژي زلزله هندوستان
 • پایه یک نظارت و اجراء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  1.Rafiee, H., Siavoshnia, M., Abbasi, N. and Ahmadaghaei, H. (2012),"Evaluating Clay Cohesion Effect on Depth and Maximum Lateral Bulging of Stone Column", International Journal Applied Research and Technology, Vol. 3, No. 1, pp. 12-21
 •  2.Mojtahed Sistani, S.V., Gareh, S. and Siavoshnia, M. (2015), "Effect of cylindrical reinforcing element´s filling materials on the soil´s resistance", Jol. of Structural Engineering and Geotechnics, Qazvin I.A.U., winter, Vol. 5(1), pp. 49-56.
 •  3. Mojtahed Sistani, S.V., Gareh, S. and Siavoshnia, M. (2016), "Laboratory study on effects of cylindrical reinforcement elements on the mechanical behavior improvement of sandy soils", Caspian Jol. of Applied Sciences Research, Vol. 5(3), pp. 1-7.
 •  4.Azizi Mir Mahalleh, H., Siavoshnia, M. and Yazdi, M. (2021), “Effects of electro-osmosis on the properties of high plasticity clay soil: Chemical and geotechnical investigations”, Journal of Electroanalytical Chemistry, 1st January, Volume 880, Paper code: 114890, ISSN 1572-6657.
 •  5. Singh, R.B. and Siavoshnia, M. (1988) Field Characterisation of an Indian Geotextile and Its Application in Soil Reinforcement, Proc. IGC on Evaluation and Applications in Geotechnical Engineering Allahabad, India, Vol. I, Dec., pp.195-198.
 •  6. Singh, R.B. and Siavoshnia, M.(1988) Performance Study of a Combined Anchored Earth and Geotextile System of Reinforced Soil, Proc. First Indian Geotextile Conf. on Reinforced Soil and Geotextiles (FIGC-88) Bombay, Dec., Vol. 1, pp.31-37.
 •  7. Joshi, V.H. Lavania, B.V.K. and Siavoshnia, M. (1991) Behaviour of Reinforced Earthen Embankments Subjected to Earthquakes, Proc. Int Conf. On Seismology and Earthquake Engg., Tehran, Iran, May 27-29, pp. 375-384.
 •  8. Joshi, V.H., Lavania, B.V.K. and Siavoshnia, M. (1996), ‘Sand Rain Apparatus for Large Cohesionless Models’, Proc. Indian Geotechnical Conf., Madras, Dec., pp.120-123.
 •  9. Joshi, V.H., Lavania, B.V.K. and Siavoshnia, M (1998) ‘Idealization of Damping for Dynamic Analysis of Reinforced Earth, Proc. Of 11 th Symp. on Earthquake Engg., Dept. of Earthquake Engg., Univ. of Roorkee, Roorkee, Dec.17-19 , pp.297-304.
 •  6. Joshi, V.H., Lavania, B.V.K. and Siavoshnia, M (2000) 'Idealizing Reinforced Earth Embankment in Dynamic Analysis', Proc. of 12 W.C.E.E. 2000, Auckland, New Zealand, 30, Jan.-4, Feb., Topic 5, Paper No. 589, pp.1-8.
 •  7.Siavoshnia, M. (2002).’Effects of Time and Reinforcement width on Soil-Geotextile Behaviour’, Proc. of First Ground Improvement Conf., Amir Kabir University of Technology, March, Tehran, pp. 107-113
 •  8.Siavoshnia, M.(2002).’Dynamic Properties of Reinforced Earthen Embankments’, Proc. of 8th Symp. on Behaviour of Structures Subjected to Earthquake, Univ. of Gilan, May 29, Rasht, pp. 1-8
 •  9. Siavoshnia, M.(2003) “Improving Earthquake Resistance of Reinforced Earth by Continuous Reinforcements”, Proc. 4th. Int. Conf. on Seismology and Earthquake Engg., Tehran, Iran, May 27-29, Session SF-III, SF16.pdf, pp. 1-8.
 •  10. Joshi, V.H., Siavoshnia, M., Ranjan, N, Aterkar, S. and Pandya, A.A. (2004),’Dynamic Pullout Resistance of Soil Reinforcements Using Stress Control Apparatus’, Proc. of 13 W.C.E.E. 2004, Vancouver, Canada, Aug. 1-6, Paper No. 2273.
 •  11. Siavoshnia, M., Kalantari, F. and Shakiba, A. (2010),'Assessment of Geotextile Reinforced Embankment on Soft Clay Soil', Proc. of 1st International Applied Geology Congress, Mashhad, I.R. Iran, April 26-28, pp. 1779-1784.
 •  12. Siavoshnia, M., Kalantari, F. and Faraji, A. (2012),'Assessment of Parameters Effecting Stability of Secant Piles Wall Using Plaxis 3D’, Proc. of 9th International Congress on Civil Engg., Isfahan University of Techology, Isfahan, I.R. Iran, May 8-10, Paper Code No.:10106.
 •  13. Akbari Hamed A., Moghadaripour, M. and Siavoshnia, M. (2012),'Reliability Analysis of Soil Nailed Walls and Rock Slope Excavation Through Monte Carlo Simulation Method', Proc. of 46th U.S. Rock Mechanics/Geomechanics Symposium, Chicago, USA, 24-27 June, Paper No. 356.
 •  14. Sadeghi, S., Siavoshnia, M. and Astaneh, S.M.F. (2016),’Behavior of prestressed geogrid-reinforced sand bed’, 2nd Int. Conf. on Modern Research in Civil Engg., Architectural & Urban Development, Istanbul, Turkey, 14 March, paper code No. BAB-00497-AB.
 •  15. Sadeghi, S., Siavoshnia, M. and Astaneh, S.M.F. (2016),’Effects of geogrids modulus of elasticity on bearing capacity ratio’, Int. Conf. on Engineering and Applied Sciences, Emirate-Dubai, paper code No.: BAB-01748-AB.
 •  16. Sadeghi, S., Siavoshnia, M. and Astaneh, S.M.F. (2016),’Behavior of prestressed geogrid-reinforced sand’, 2nd Int. Conf. on Modern Research in Civil Engineering, Architectural & Urban Development, Istanbul-Turkey, March 14, paper code No.: BAB-00497-AB.
 •  17. Najari, E., Noorzad, A. and Siavoshnia, M. (2017),’Numerical analysis of geosynthetic encased sand columns affected by changing physical dimensions of columns’, 2nd Int. Conf. on Civil Engineering, Architecture and Urban Design (2ICCAC), 31, Aug., Kasem Bundit University, Bangkok, Thailand, paper code: BIA-00217-AB.

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • گزارش بررسی اثر یک نمونه خاک از گروه 4 استاندارد 2800 بر بزرگنمایی زلزله (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن) - 1384 - فارسی
 • گزارش پایدارسازی شیبها با روش نوین خاک مسلح (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن) - 1382 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

 • دکتری تخصصی مهندسي زلزله- ديناميك خاك رورکی-هندوستان1374-1377
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مكانيك خاك و پي بنارس هندو-هندوستان1364-1367
 • کارشناسی مهندسی عمر ان بنگالور-هندوستان1359-1364

سوابق شغلی و تخصصی

 • مدیر بخش مهندسی ژئوتکنیک، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (تاکنون)
 • مدیر دفتر ریاست، روابط عمومی و بین الملل مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (تاکنون)
 • مشاور بخش ژئوتكنيك، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی (تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • مقام اول بخش سخنرانی در اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک (1389)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • مباني لرزه زمين ساخت و تحليل خطر نسبي زمين لرزه - مركز تحقيقات ساختمان و مسكن( بر اساس مجوز شماره 54953-911 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) (1383)

سایر موارد

 • مدرس دوره های آموزشي
 • - تحليل و پايدارسازي شيبها، بندرعباس، 7-6 دي 1382 ، برگزار كننده مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
 • - تحليل و پايدارسازي شيبها، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، 28-27 بهمن 1384
 • آشنایی با آزمایشات مکانیک خاک، 34 ساعت آموزش (تابستان 1388) ، اداره آموزش شهرداری منطقه 5 تهران