آقای دکتر امیراحمد دهقانی

Dr. Amirahmad Dehghani

استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرکان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (309674)

249
79
7
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی