مجله پژوهش های مهندسی آب ایران

Iranian Water Engineering Research

نشریه علمی پژوهش های مهندسی آب ایران 

براساس بند ۲-۵ آیین‌نامه نشریات وزارت عتف، مقاله‌های علمی شامل پژوهشی، مروری، کوتاه، مطالعه موردی، روش‌شناسی، کاربردی، نقطه نظر، مفهومی، فنی و ترویجی را بررسی و منتشر می‌کند. این مجله در زمینه‌های مهندسی سیستم های منابع آب، مهندسی و مکانیک رودخانه، اکو هیدرولیک، اکوهیدرودینامیک، هیدرولیک دریا، هیدرولیک آب های زیرزمینی و محیط متخلخل، هیدرولیک مجاری تحت فشار، هیدرولیک و مدیریت رسوب، هیدرولیک سیلاب و جریان‌های حدی، هیدرولیک محیط زیستی، تجهیزات و فناوری‌های سنجش آب، هیدرولیک شبکه آب، فاضلاب و کانال‌ها، مدل‌های فیزیکی و آزمایشگاهی در هیدرولیک، کیفیت آب و هیدرولیک آلاینده‌ها، سازه‌های هیدرولیکی و تاسیسات آبی، هیدرولیک محاسباتی، اندرکنش رودخانه با دریا، دریاچه و تالاب، اندرکنش رودخانه با آبخوان و سایر جنبه‌های هیدرولیک مقالات را بررسی و بعد از داوری منتشر می‌نماید.

از مطالعات مربوط به شبیه سازی، مدل سازی، و کاربرد نگره ها و روش های مختلف تخصصی برای حل مسائل مهندسی سیستم های منابع آب، مهندسی و مکانیک رودخانه، اکوهیدرولیک، اکوهیدرودینامیک و هیدرولیک آب های سطحی و زیرزمینی و سایر جنبه‌های مورد اشاره استقبال می شود.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات