دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت

The second national conference on water quality management and the fourth national conference on water consumption management with reduced consumption and recycling

دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت روز سه شنبه، 7 آذر، 1402 لغایت پنجشنبه، 9 آذر، 1402 توسط انجمن آب و فاضلاب و دانشگاه تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

اطلاعات کنفرانس

دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1402
شناسه ملی این کنفرانس: IWWA05

توضیحات کنفرانس

محورهای همایش:

الف) مدیریت مصرف آب

۱- روشهای مهندسی (کاهنده های مصرف، بازچرخانی آب، آب خاکستری، جداسازی آب شرب از آب بهداشتی و ...)

۲- دیدگاههای فرهنگی (آموزش، آگاهی رسانی، مشارکت بخش خصوصی، نقش زنان و ...)

۳- دیدگاههای اقتصادی (اقتصاد آب، قیمت گذاری، مدیریت تعرفه و... )

۴- الزامات قانونی و مدیریتی (مباحث نظام مهندسی، جریمه و تشویق، قراردادها و برون سپاری، حاشیه نشینی، مدیریت مصرف در شرایط بحرانی، آسیب شناسی و ...)

ب) هدررفت

۱- هدررفت واقعی در شبکه های توزیع آب

۱-۱- مدیریت نشت (روشهای جدید نشت یابی، اقتصاد نشت، مدیریت فشار، استقرار DMA، قراردادهای نشت یابی، تامین مالی، برون سپاری و ...)

۱-۲- مدیریت حوادث و اتفاقات (رفع حوادث، قراردادها و ...)

۱-۳- بازسازی، تعویض و تعمیر شبکه ها

۱-۴- سرریز مخازن

۱-۵- تجهیزات و شیرآلات جدید

۲- هدررفت ظاهری در شبکه های توزیع آب

۲-۱- کنتور و دبی سنج‎‎ها، قرائت کنتورها، خطاهای اندازه گیری، مدیریتی و بهره برداری

۲-۲- اتصالات غیرمجاز (روشهای شناسایی، راه‎کارهای فرهنگی، راه‎کارهای قانونی، قراردادها و برون سپاری ...)

۳- مصارف مجاز بدون درآمد

۳-۱- مصارف آب در تاسیسات و تصفیه خانه ها

۳-۲- شستشوی شبکه و مخازن

۴- مدیریت هوشمند شبکه‎های توزیع آب

۴-۱- تله متری و اسکادا

۴-۲- مدلسازی و نرم افزارها

۴-۳- کاربرد GIS

۴-۴- مدیریت انرژی

۴-۵- مدیریت کیفیت

۵- کاهش مصرف و ارتقای بهره وری آب در بخش صنعت

۵-۱- بکارگیری فناوری پینچ آبی به منظور کاهش مصرف آب در صنایع

۵-۲- بهینه سازی شبکه آب و فاضلاب در صنایع

۵-۳- سنتز شبکه آب و فاضلاب صنایع (Water Network Synthesis)

۵-۴- نقش سیستم های کنترلی و ابزار دقیق در کاهش مصرف آب و پیشگیری از هدر رفت در صنایع

ج) بازیافت

۱- پیوند آب-انرژی در بازیافت پساب

۱-۱- تحلیل چرخه عمر سیستمهای بازیافت پساب

۱-۲- راهکارهای تولید انرژی در فرآیند بازیافت پساب

۱-۳- توسعه روشهای با حداقل مصرف انرژی به منظور بازیافت پساب

۱-۴- الزامات پیاده سازی رویکرد کاهش، بازاستفاده و بازیافت (۳R: Reduce, Reuse, Recovery) در صنایع

۲– فناوریهای ساده و ارزان قیمت بازیافت پساب

۲-۱- توسعه فناوریهای ساده بازیافت پساب در مناطق روستایی و جوامع کوچک

۲-۲- بومی سازی فرآیندهای ساده و ارزان قیمت بازیافت پساب

۳- پایش کمی و کیفی پساب بازیافتی

۳-۱- ابزارهای اندازه‌گیری جریان پساب

۳-۲- شاخصهای کیفی در ارزیابی بازیافت پساب

۳-۳- دستورالعمل پایش کیفیت در بازیافت پساب

۳-۴- آیین نامه های پایش کمی و کیفی بازیافت پساب

۴- استفاده ایمن از پساب و کاهش ریسک آن

۴-۱- مخاطرات ناشی از استفاده از پساب

۴-۲- نقش آموزش و فرهنگسازی در استفاده ایمن از پساب

۴-۳- تحلیل ریسک استفاده از پساب در مصارف مختلف و اولویت بندی گزینه های مصرف

۴-۴- روشهای مدیریت ریسک استفاده از پساب

۵- مدیریت فاضلاب و پسماند حاصل از فرایندهای بازیافت

۵-۱- بازیافت پسماندهای جامد با ارزش

۵-۲- مصرف پسماند بازیافت به عنوان سوخت و ماده پرکننده

۵-۳- روشهای تولید انرژی از فرآیند بازیافت پساب

۵-۴- روشهای مدیریت فاضلاب تولیدی در فرآیند بازیافت پساب

۵-۵- راهکارهای دستیابی به حداقل پساب در فرایندهای تصفیه (Zero Liquid Discharge)

۶- مدیریت و بازیافت زهابهای کشاورزی

۶-۱- مصارف ممکن برای زهابهای کشاورزی

۶-۲-روشهای مدیریت و بازیافت زهاب کشاورزی

۶-۳- تحلیل اقتصادی و فنی گزینه های مصرف دوباره زهاب کشاورزی

۶-۴- اثرات بازیافت زهاب کشاورزی بر کیفیت منابع آب، خاک و محصولات تولیدی

۶-۵- بررسی روش طبیعی تصفیه پساب و شیرین سازی منابع آب لب شور جهت مصرف کشاورزی

۷- رویکردهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی در مدیریت مصرف و استفاده از پساب

۷-۱- تحلیل اقتصادی گزینه های مختلف بازیافت پساب

۷-۲- چالش های اجتماعی در پذیرش استفاده دوباره از آب

۷-۳- الزامات آموزش و فرهنگسازی به منظور مصرف ایمن پساب

۷-۴- الزامات قانونی در فرآیند بازیافت پساب و خلاهای موجود

۱۳-۵- نقش تعرفه در کاهش مصرف آب

۷-۶ خلاء های قانونی برای کاهش هدررفت ظاهری و واقعی

۷-۷- نقش آموزش، فرهنگ و تبلیغات در کاهش مصرف آب

۷-۸- چالش های اجتماعی در کاهش هدررفت آب

۸- فناوریهای نو در حوزه بازیافت

۹- استانداردها و ضوابط کمی و کیفی آب و فاضلاب

۹-۱- نقاط ضعف و قوت استانداردهای موجود

۹-۲- بازنگری و بومی سازی استانداردها

۹-۳- تدوین استانداردهای جدید

د) مدیریت کیفیت آب

۱- برنامه ایمنی آب

۲- ارزیابی و آسیب شناسی روشهای جایگزین در مدیریت کیفیت آب (دستگاه تصفیه خانگی، آب بسته بندی، سیستم دوگانه و...)

۳- مدیریت و راهبری تصفیه خانه های آب

۳-۱- چالشهای تصفیه آب

۳-۲- چالشهای تصفیه خانه های آب ایران و روشهای ارتقای عملکرد تصفیه خانه ها

۳-۳- روشها و فناوریهای نوین در تصفیه آب

۳-۴- روش های نیترات زدایی، حذف فلزات سنگین و کاهش شوری، کدورت آب­ و حذف بو

۴- تاثیرات زیست محیطی پساب دستگاهای آب شیرین بر کیفیت آب‌های سطحی و زیرزمینی منطقه محل تخلیه آنها

۵- تاثیر تغییرات اقلیم بر کمیت و کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینی

۶- مدیریت هوشمند کیفیت آب

۶-۱- استفاده از سنسورها و سیستمهای GIS و اسکادا

۶-۲-- استفاده از فن آوری های نوین در تصفیه و کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب

۶-۳- چالشهای رویکردهای نوین استفاده از آب‎های نامتعارف، آب انبارها و آب‌های لب‌شور از نظر کیفیت آب

۶-۴- مدلسازی کیفی شبکه های توزیع آب و منابع آب سطحی و زیرزمینی

۷- پایش کیفی اکوسیستمها

۷-۱- راههای جلوگیری از زوال کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی

۷-۲- استفاده از بیو سنسورها (موجودات زنده مانند قورباغه، جلبک و ماهی) در ورودی آب خام تصفیه خانه ها برای شناسایی سموم و مواد آلی آلاینده

۸- آلاینده های ویژه و نوظهور در آب آشامیدنی و پساب

۹- اقتصاد و کیفیت آب

درج در تقویم: 24 اردیبهشت 1402 - تعداد مشاهده 3526 بار