آقای پروفسور محمد علی لطف الهی یقین

Prof. Mohammadali Lotfolahieyaghin

ریاست دانشگاه مراغه- عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176699)

85
24

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی