آقای دکتر حمید احمدی

Dr. Hamid Ahmadi

استادیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176315)

59
34
14
46
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی