آقای دکتر مجید منتصری

Dr. Majid Montaseri

استاد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186109)

96
33
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی