آقای دکتر امید بزرگ حداد

Dr. Omid Bozorg Haddad

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178118)

112
49
249
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی