ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

حسین زینی وند

Hossein Zeinivand

دانشیار

محور تخصصی:مهندسی آب و هیدرولوژی

Researcher ID: (47922)

خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
لرستان
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات بین المللی خارج از کشور حسین زینی وند

مقالات حسین زینی وند در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهشبیهسازی توزیع مکانی فرسایش خاک و رسوب در مقیاس حوزه آبخیزچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
2دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه ضریب رواناب پتانسیل و ظرفیت چالابی حوضه آبریز با استفاده از مدل WetSpa درمحیط GIS مطالعه موردی: حوضه آبریز مرک، استان کرمانشاهاولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
3دریافت فایل PDF مقالهتخمین توزیع مکانی بارش با استفاده از روشهای قطعی درون یابی درمحیط GIS مطالعه موردی: حوضه آبریز مرک، استان کرمانشاهاولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
4دریافت فایل PDF مقالهاستخراج شاخصهای فیزیوگرافی مورد نیاز مدلهای شبیه سازی توزیعی حوضه های آبریز با استفاده ازمدل رقومی ارتفاع زمین ( مطالعه موردی: حوضه آبریز مرک، استان کرمانشاه)اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی قابلیتها، مزایا و محدودیتهای مدل هیدرولوژیکی توزیع یافته مکانی Wetspa در ایراناولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
6دریافت فایل PDF مقالهشبیهسازی توزیعی- مکانی سیل با مدل هیدرولوژیکی WetSpaدر حوزه آبخیز طالقانهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
7دریافت فایل PDF مقالهشبیهسازی بیلانآبی در مقیاس حوزه آبخیز با استفاده از مدل هیدرولوژیکی- توزیعی و GISهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
8دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی بیلان آبی حوضه آبریز با استفاده از مدل WetSpaدر محیطGIS (مطالعه موردی: حوضهآبریز مرک، استان کرمانشاه)دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران1390
9دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی تغییرات مکانی- زمانی جریان زیر سطحی و نفوذ با استفاده از مدل GIS و WetSpa (مطالعه موردی: حوضهآبریز مرک، استان کرمانشاه)دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران1390
10دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی تغییرات مکانی - زمانی رواناب با مدل توزیع یافته مکانی Wet spa دربسترGIS مطالعه موردی حوضه آبریزمرک استان کرمانشاههمایش ژئوماتیک 901390
11دریافت فایل PDF مقالهتعیین مناسب ترین روش برآورد رسوب معلق درایستگاه هیدرومتری کشکان دوآب ویسیاننهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
12دریافت فایل PDF مقالهتعیین مناسب ترین روش برآورد رسوب معلق مطالعه موردی حوضه کارون رودخانه بشار ایستگاه پاتاوهنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
13دریافت فایل PDF مقالهمفهوم اساسی مدیریت جامع حوزه های آبخیز، در جهت نیل به توسعه پایداراولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
14دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه های توزیع مکانی ضریب رواناب و ظرفیت ذخیره چالابی در کاربری های مختلف اراضی حوزه ابخیز خرم آبادنهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1392
15دریافت فایل PDF مقالهروندیابی رسوب معلق با روش موج سینماتیک با استفادها زمدل توزیعی مکانی WetSpa مطالعه موردی حوزه زیارت استان گلستاننهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1392
16دریافت فایل PDF مقالهمقایسه و تحلیل روشهای ارزیابی کارایی مدلهای هیدرولوژیکنهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1392
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات بارش و دبی و تأثیر آن بر محیط زیست (مطالعه موردی: تیره ی دورود)اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1392
18دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی بیلان آبی حوزه آبخیز کرج با استفاده از مدل WetSpa در محیط GISاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
19دریافت فایل PDF مقالهپیامدهای ناشی از انتقال رسوب در سیلاب هااولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل مؤثر بر انتقال رسوب در حوزه های آبخیز در جهت نیل به توسعه پایداراولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
21دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تغییراقلیم بر جنبه های مختلف زندگی بشراولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
22دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی توزیعی مکانی مولفه های بیلان آب در حوزه آبخیز رودخانه خرم آباداولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
23دریافت فایل PDF مقالهمعرفی روش های شبیه سازی رواناب در مدل های IHACRES و CMD-IHACRESهمایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1393
24دریافت فایل PDF مقالهفراتحلیلی بر افزایش بروز سیل با تأکید بر نقش تغییر کاربری اراضیهمایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1393
25دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی تغییرات الگوی بارش حوزه آبخیز قره سو در دوره آماری 2030-2011 میلادی با استفاده از ریز مقیاس نمایی آماری خروجی مدل ECHO-Gهمایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1393
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی روندتغییرپارامترهای دماوبارش برای شهرخرم آبادبااستفاده ازمدل LARS-WGاولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار1393
27دریافت فایل PDF مقالهتفکیک آب پایه در حوزه ی آبخیز دورود و بررسی روند آندومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)1393
28دریافت فایل PDF مقالهروش های جداسازی آب پایه در هیدروگرافاولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده1393
29دریافت فایل PDF مقالهآشکار سازی تغییر اقلیم شهر خرم آباد با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری داده های مدل HADCM3دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
30دریافت فایل PDF مقالهاثرات برداشت شن و ماسه بر مورفولوژی بستر رودخانه با استفاده از مدل HEC-RAS مطالعه موردی: رودخانه جراحی خوزستاندومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات زیستمحیطی برداشت مواد رسوبی بستر رودخانهها مطالعه موردی: رودخانه جراحی خوزستاندومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
32دریافت فایل PDF مقالهبرآورد دبی حذاکثر لحظه ای در دوره بازگشتهای مختلف با استفاده از روابط تجربی(مطالعه موردی: حوزه چم انجیر خرم آباد)اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
33دریافت فایل PDF مقالهتحلیل سیلاب منطقه ای (مطالعه موردی: حوزه آبخیز چم انجیر خرم آباد)اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
34دریافت فایل PDF مقالهبرآورد دبی حداکثر سیلابی با مدل Win TR-55 در حوزه آبخیز بکر آباداولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
35دریافت فایل PDF مقالهپتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل نسبت فراوانی (RF)اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران1393
36دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و پهنهبندی خشکسالی با استفاده از شاخصهای خشکسالی در استان کردستاناولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
37دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از روش ارزیابی چند معیاره برای بررسی توان تفرج متمرکز سامان عرفی تافاولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار 1393
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات خاک رویشگاه گونه Bromus tomentellus در مراتع شهرستان دلفان استان لرستان (مطالعه موردی: شمال شرق شهرستان دلفان)دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس1393
39دریافت فایل PDF مقالهمعرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیائی گیاهان منطقه خاوه جنوبی (مطالعه موردی: شمال شرق شهرستان دلفان- دامنه های کوه گرین)دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس1393
40دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی فرسایندگی سالانه باران با کاربرد روش زمین آمار در حوزه آبخیز شهرستان کوهدشتکنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی1394
41دریافت فایل PDF مقالهپتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل تابع شواهد قطعی EBFکنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی1394
42دریافت فایل PDF مقالهاندازه گیری فرسایش پذیری خاک به روش رومنس و پهنه بندی آن با کمک زمین آمار و سیستم اطلاعات جغرافیایی در حوزه آبخیز مادیان رودکنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی1394
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل آلودگی آبهای زیرزمینی آبخوان دشت الشتربا استفاده ازنقشه نیترات در محیط GISکنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی1394
44دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارایی مدلهای رگرسیون چند متغیره و GEP در برآورد دبی رسوب معلق رودخانه مطالعه موردی: حوزه آبخیز چم انجیر خرم آبادکنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی1394
45دریافت فایل PDF مقالهتشریح کاربردی وارزیابی کارایی مدل HSPF در شبیه سازی دبی جریان مطالعه موردی : حوزه آبخیز چم انجیر خرم آبادکنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی1394
46دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت الشتر نسبت به آلودگی های زیست محیطی با استفاده از مدل SIکنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی1394
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تغییراقلیم بر هیدروگراف جریان در دوره های آتی مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد گریندومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری1393
48دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده از مدلدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
49دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی مقدماتی سدهای زیرزمینی به روش سیستم اطلاعات جعرافیایی(مطالعه موردی شهر خرم آباد)سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1394
50دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی رواناب با استفاده از مدل WetSpa در حوزه آبخیز خرم آباددومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1394
51دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه کاربری اراضی برای سال 2030 با استفاده از مدل Clue-s و سیستم اطلاعات جغرافیایی در حوزه آبخیز خرم آباددومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1394
52دریافت فایل PDF مقالهآشکارسازی اثرات تغییر اقلیم بر شاخصهای اقلیمی حدی با استفادهاز خروجیهای ریزمقیاس نمایی مدل LARS-WGکنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری1394
53دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل آسیب پذیری آب زیر زمینی در آبخوان الشتر بر اساس پارامترهای وزنی با استفاده از آمار دو متغیره و مدل Siمبتنی بر GISاولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1394
54دریافت فایل PDF مقالهبرآورد رواناب ذوب برف و رسوب حوزه آبریز سکانه لرستان با استفاده ازمدل توزیعی هیدرولوژیکی WetSpaدومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1394
55دریافت فایل PDF مقالهبرآورد رواناب حاصل از ذوب برف حوزه آبریز بادآور لرستان با استفاده ازمدل توزیعی هیدرولوژیکی WetSpaدومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1394
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین متغیرهای هیدرولیکی رودخانه و انتقال رسوب با استفاده از مدل HEC-RAS در رودخانهخرمآباد – دوآب ویسیان، استان لرستاندومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین متغیرهای هندسی و هیدرولیکی رودخانه با استفاده از مدل HEC-RAS در رودخانه خرمآباد – دوآب ویسیان، استان لرستاندومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
58دریافت فایل PDF مقالهبرآورد جریان روزانه رودخانه سیلاخور با استفاده از مدل SIMHYD (مطالعه موردی: حوضه آبخیز رحیم آباد-سیلاخور)دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
59دریافت فایل PDF مقالهآنالیز روند تداوم خشکسالی هیدرولوژیکی در مقیاس هفتگی با حد آستانه 90 % در حوزه آبخیز کرخهدومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
60دریافت فایل PDF مقالهمروری بر کاربردزنجیره مارکف درپیش بینی خشکسالی های ایراندومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
61دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل LARS-WG در تعیین پارامترهای بارش و دما(مطالعه موردی: حوزه آبخیز سیلاخور، رحیم،آبادبروجرد)دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
62دریافت فایل PDF مقالهنقش بیمه سیل درمدیریت بحران سیلابدومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
63دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی مناطق مستعد تغذیه مصنوعی آبخوان در حوضه آبخیز سراب صیدعلی الشتر به روش حوضچه تعذیه مبتنی بر GISاولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی1395
64دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل هیدرولوژیکی توزیعی WetSpa در حوزه آبخیز رودخانه کشکاناولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی1395
65دریافت فایل PDF مقالهآشکارسازی اثرات تغییر اقلیم بر دما با استفاده از خروجی های ریزمقیاس نمایی مدل LARS-WGکنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی1394
66دریافت فایل PDF مقالهپتانسیل یابی آب زیرزمینی به روش شاخص آماری مطالعه موردی (دشت دهگلان)ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1395
67دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه پتانسیل آب زیرزمینی با استفاده از مدل وزن شواهد (WoE) مطالعه موردی (دشت دهگلان)ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1395
68دریافت فایل PDF مقالهتحلیل توانمندی مدل HEC HMS در تعیین پتانسیل سیل خیزی حوضه آبخیز کشکاندومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی1394
69دریافت فایل PDF مقالهتعیین مکان های مناسب نفوذ رواناب سطحی با فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP وسیستم اطلاعات جغرافیایی GISهمایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1395
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات کاربری زمین در حوضه ی آبخیز خرم آبادهمایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1395
71دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند و دگرگونی متغیرهای اقلیمی و هیدرولوژیکی در حوزه آبخیز وسج در طی 27 سالاولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی1395
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطابق خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی با استفاده از شاخص های SPIوSRIاولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی1395
73دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی مناطق مستعد تغذیه مصنوعی آبخوان در حوضه آبخیز سراب صید علی الشتر به روش حوضچه تغذیه با تکنیک IF مبتنی بر GISاولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی1395
74دریافت فایل PDF مقالهپتانسیل یابی مکانی مناطق مستعد استحصال آب باران در حوضه آبخیز سراب صید علی با استفاده از روش شماره منحنی NRCSاولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی1395
75دریافت فایل PDF مقالهواسنجی و آنالیز حساسیت مدل نیمه توزیعی swat مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در حوضه رودخانه خرم آبادهمایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1395
76دریافت فایل PDF مقالهاثر تغییر پدیده اقلیم بر مولفه های هیدرولوژیکی حوضه رودخانه خرم آباد با به کارگیری مدل نیمه توزیعی swat و مدل اقلیمی CGCM3T47همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1395
77دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی بیلان آبی حوزه آبخیز نوژیان با استفاده از مدل WetSpaوGISکنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی1395
78دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه ضریب رواناب پتانسیل و ظرفیت ذخیره چالابی حوزه آبخیز نوژیان با استفاده از مدل WetSpaکنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی1395
79دریافت فایل PDF مقالهتوانایی شاخص پوشش گیاهی NDVI در بررسی خشکسالی در استان لرستاندومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1396
80دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی مدل SDSM در شبیه سازی پارامترهای جوی در ایستگاه الیگودرزهفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار1396
81دریافت فایل PDF مقالهانتخاب پیش بینی کننده های مناسب شبیه سازی بارش در مدل SDSM با استفاده از روش TOPSISهفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار1396
82دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر شاخص های منحنی تداوم جریان حوزه آبخیز لیقوان چای با استفاده از مدل WetSpaهشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک1396
83دریافت فایل PDF مقالهبرآورد مولفه های بیلان آب با استفاده از مدل های کاربردی WETSPASS و MODFLOW با تعامل مشترکهشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک1396
84دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی زیر حوزه های آبخیز بر اساس خطر بروز سیل با استفاده از تیوری بازیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی1397
85دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی تغییرات اقلیمی حوزه آبخیز قره سو در دوره آماری 2030-2011 میلادی با استفاده از ریز مقیاس نمایی آماری خروجی مدل ECHO-Gچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
86دریافت فایل PDF مقالهمعرفی کارآیی مدل های GMS و FEFLOW در تعیین سطح ایستآبی آبخوان دشت مرکزی خرم آباددومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی1397
87دریافت فایل PDF مقالهمعرفی مدل های فرسایشی USPEDوG2 با قابلیت برآورد میزان فرسایش خاک در بازه های زمانی مختلف جهت مدیریت حوزه آبخیزسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397

سوابق استادی حسین زینی وند

ردیفدانشگاه محل تدریسرتبه علمیسال
1
لرستان
دانشیار
تاریخ ایجاد رزومه: 30 مرداد 1394 - تعداد مشاهده 1002 بار

نمودار سالانه مقالات حسین زینی وند طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با حسین زینی وند

آدرس ایمیل: hzeinivand@gmail.com
شماره تلفن: 09166629622
کشور: ایران استان: لرستان

به اشتراک گذاری صفحه حسین زینی وند

علایق شخصی

  • مدل سازی هیدرولوژیکی
  • پیش بینی سیل و خشکسالی
  • کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در هیدرولوژی و منابع آب

کلیدواژه های مهم در مقالات حسین زینی وند

پشتیبانی