پایش علمی در استان لرستان

52کنفرانس14ژورنال
19,650سند علمی
19مرکز علمی
2نشست337پژوهشگر
جدیدترین مقالات استان لرستان
طراحی معماری شهری و رابطه آن با مدیریت شهرسازی در شهر تهرانمدیریت ساخت و ساز پایدار در رابطه با معماری پایدار شهرتاثیر ویژگی های روانی مدیران مدارس با سبک رهبری و جو کلاس درس معلمانتاثیر استفاده از تکنولوژی آموزشی در فرآیند های یاددهی و یادگیری ریاضی پایه های ابتدایی و متوسطهطیف سنجی رامان پوشش های کربنی تهیه شده به روش پلاسمای الکترولیتی کاتدیاثر پرآزاری و غلظت اسپور جدایه های Didymella rabiei بر واکنش ژنوتیپ های نخود به بیماری برق زدگیکنترل بیولوژیک بیماری پاخوره گندم با استفاده از دو گونه Trichoderma harzianum و Trichoderma virideمقایسه یادگیری یک الگوی حرکتی دست در بزرگسالان جوان ۲۰ تا ۲۶ ساله و کودکان ۸ تا ۱۰ ساله و کاربرد آن در توان بخشیبررسی عوامل موثر بر ارجاع به نوتوانی قلبیتجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از روش امیمقایسه پایداری نظام زراعی و رویشگاه طبیعی تولید موسیر در شهرستان الشتر، استان لرستان بر پایه تحلیل امرژیمقایسه عملکرد کمی و کیفی لگوم های علوفه ای یک ساله در کشت پائیزهاثر کاربرد مواد بهساز بر ویژگی های مورفو فیزیولوژیک، عملکرد و عناصر موجود در دانه باقلا (Vicia faba L.)اثر منبع کود نیتروژن و تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود (Cicer arietinum L.) دیممطالعه صفات مورفولوژیکی، عملکرد دانه و اجزای عملکرد توده های بالنگوی شهری در پاسخ به تیمار خاک ورزی در منطقه خرم آبادشناسایی عوامل موثر بر کاهش تراز آب زیرزمینی با بهره گیری از معیار موجک–آنتروپی (مطالعه ی موردی: آبخوان دشت سیلاخور)
کنفرانس های استان لرستان
شهرداری های استان لرستان
مراکز علمی استان لرستان
نشست های استان لرستان