پایش علمی در شهر ارومیه

49کنفرانس9ژورنال
29,182سند علمی
14مرکز علمی
10نشست439پژوهشگر
شهرداری ارومیه

شهرداری ارومیه در رتبه 12 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 120 مقاله برای شهرداری ارومیه منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری ارومیه در تهیه و انتشار 208 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر ارومیه
مراکز علمی شهر ارومیه
نشست های شهر ارومیه