پایش علمی در شهر ارومیه

43کنفرانس4ژورنال
23,399سند علمی
14مرکز علمی
9نشست373پژوهشگر
شهرداری ارومیه

شهرداری ارومیه در رتبه 12 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 101 مقاله برای شهرداری ارومیه منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری ارومیه در تهیه و انتشار 158 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر ارومیه
مراکز علمی شهر ارومیه
نشست های شهر ارومیه