خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علم و فن ارومیه

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 166
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 596
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 101
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علم و فن ارومیه

ارتقا کیفیت اختلاط در ریز مخلوط کن های غیر فعال با بهره گیری از جانمایی بهینه موانع با داده های فازی نوشته حسن اطهری و حسن زینالی و ,وحید عبدالهیتاثیر هندسه شکل هسته بتن آسفالتی در رفتار لرزه ای سدهای خاکی نوشته محسن بلالیبررسی تاثیر ساختار مالکیت)مالکیت نهادی(بر عملکرد مالی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد ARDL نوشته شادی قلعه جوقه یی و علی زبردست و حبیب مولاییبررسی تاثیر ساختار مالکیت)مالکیت شرکتی و مدیریتی(بر عملکرد مالی بانکهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکردARDL نوشته شادی قلعه جوقه یی و علی زبردست و حبیب مولاییتاثیر معامله با اشخاص وابسته بر کیفیت افشا با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری ارزش شرکت در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران نوشته میلاد شکارچیبررسی تاثیر چسبندگی هزینه، تمرکز مالکیت بر سرمایه گذاری و کیفیت سود در صنایع شرکتهای پذ یرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته حبیب مولایی و سمیه فرهادیتاثیر اجتناب مالیاتی بر رابطه بین اثر اطلاعاتی نقدشوندگی سهام و سود تقسیمی شرکت های پذ یرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران نوشته حبیب مولاییتاثیر حقوق سهامداران بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و مسئولیت پذ یری اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته حبیب مولایی و فاطمه معصومی قره باغبررسی آثار فرا اطمینانی مدیران بر استراتژی های تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته حبیب مولایی و نیر حاجی زادهبررسی تاثیر سوگیری فرا اعتمادی بر استراتژ ی های مختلف تصمیم گیری سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهرا ن نوشته احمد حسینی فشلونیتاثیر ویژگیهای حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران نوشته حبیب مولایی و مریم احمدزادهبررسی نابسامانی موجود در رودخانه و تعیین اثر اقدامات ساماندهی بر آن (مطالعه موردی: رودخانه دیر علی سلماس) نوشته علی حیدرزادبررسی تاثیر ارتفاع ساختمان و طول دهانه در خرابی پیش رونده قاب های خمشی فولادی نوشته رضا سلطانیبررسی اثرات ضریب نامعینی در سطح عملکرد سازه های قاب خمشی بتنی دارای نامنظمی از نوع نامنظمی جرمی در پلان نوشته ریحانه نامداربررسی بیشینه دریفت قائم منطبق بر سطوح عملکرد قاب خمشی فولادی تحت خرابی پیشرونده نوشته رامین بهرامی نژاد و میرعلی محمدی و ابراهیم نصیریبررسی نوسانات تراز آب زیرزمینی با روش محاسبات نرم (مطالعه موردی: دشت های ارومیه و میاندوآب) نوشته فرناز محمدیبررسی میزان تاثیر بین استقلال کمیته حسابرسی و اعضای هیات مدیره، مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت با عملکرد مالی شرکت در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهاردار تهران نوشته حبیب مولایی و مریم احمدزادهکشف تقلب در صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از تکنیک شبکه عصبی نوشته حبیب مولایی و سعید آقاسیتاثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین خودشیفتگی مدیران و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته حبیب مولایی و رضا علیزاده حصارطراحی پیاده سازی سطح ترانزیستور مدولاتور دلتا سیگما پیوسته در زمان درجه ۲ کم توان با کاربرد پزشکی نوشته علی رحیمی و حجت بابایی کیا