مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان

Iranian Journal of Language Teaching Research

مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان توسط دانشگاه ارومیه در حوزه های زیر به زبان انگلیسی منتشر می شود:

تحقیق در حوزه تدریس و یادگیری زبان- مقالات تحقیقی در حوزه آموزش زبان دوم (به خصوص، زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی/ زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم) ، در بافت های دولتی و خصوصی، در محیط های طبیعی و کلاس درس٬ و نیز در سطوح مدرسه، دانشگاه، موسسه، و غیره- مقالات در ارتباط با تدریس و یادگیری عناصر زبان، شامل مهارت ها و زیرمهارت ها، و آموزش/یادگیری، ترجمه، ادبیات، و غیره- تحقیق در رابطه با کاربرد فناوری های جدید همچون یادگیری زبان با کمک رایانه و یادگیری زبان با کمک موبایل- مقالات در سایر حوزه های زبانشناسی کاربردی مثل آزمون زبان در صورتی که به وضوح در تدریس/ یادگیری زبان کاربرد داشته باشد- بررسی نوشتجات در صورت مقالات بالا رتبه توسط متخصصان این زمینه تا جایی که کاربردهایی آشکار در تدریس و یادگیری زبان داشته باشد- نقد و بررسی کتاب های اخیر در آموزش زبان