آقای مرتضی نبی زاده

Morteza Nabizadeh

جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان غربی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185128)

13
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی