آقای دکتر محمد هادی دهقانی

Dr. Mohammad Hadi Dehghani

استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176485)

28
36
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی