آقای دکتر هادی تیموری

دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (469306)

21
46
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی