آقای دکتر سعید هداوند

Dr. Saeed Hadavand

پژوهشگر پسا دکتری مدیریت آموزشی

Researcher ID: (261997)

9
25
1
6
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن مدیریت آموزش
  • عضو انجمن مدیریت منابع انسانی

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

  • استاد مدعو دانشگاه جامع علمی(1399-تاکنون )
  • استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی(1397-تاکنون )

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • عضو هیئت تحریریه فصلنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی (1398-تاکنون)
  • عضو هیئت داوران 6 فصلنامه معتبر علمی کشور (1386-تاکنون)
  • عضو کمیته علمی بیش از ۲۵ کنفرانس معتبر علمی در داخل و خارج از کشور (1380-تاکنون)
  • مشاور آموزش سازمان های صنعتی و خدماتی (1386-تاکنون)
  • بیش از ۲۰ سال سابقه تدریس دوره های مختلف آموزشی در سازمان ها و مراکز مختلف (1380-تاکنون)
  • ارائه سخنرانی و برگزاری کارگاه های آموزشی درکنفرانس های معتبر ملی و بین المللی (1383-تاکنون)