آقای علی تقی پورظهیر

Ali Taghipour Zahir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

Researcher ID: (178928)

1
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران