آقای دکتر ابراهیم عباسی

Dr. ebrahim abbasi

استاد و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181718)

110
136
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی