آقای علیرضا دقیقی اصلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (408343)

19
41
37

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی