آقای دکتر وحیدرضا میرآبی

Dr. VahidReza Mirabi

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181609)

59
82
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی