بررسی اثر قابلیت های بازاریابی پویا و قابلیت های بازاریابی ایستا بر عملکرد بازاریابی بین المللی در صنعت گردشگری سلامت

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 372

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

VIISMAC01_012

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1401

چکیده مقاله:

امروزه گردشگری سلامت یکی از حوزه های رو به رشد گردشگری شناخته شده است خصوصا در کشور ایران با وجود پتانسیل های موجود می توان درصورت برنامه ریزی دقیق و استفاده از قابلیت های بازاریابی گردشگران زیادی را جذب نموده و به عملکردبازاریابی بالایی دست یافت.عملکرد بازاریابی خصوصادر کسب و کارهایی که به صورت بین المللی فعالیت می کنند یکی از پارادایمهای مهم در مباحث سازمان می باشد، که مورد تحقیق گسترده ای قرار گرفتهاست. سازمان هایی که درک خوبی از این مباحث و عوامل تایثر گذار برروی آن داشته اند، قادر خواهند بود عملکرد بهتری داشته و سودآورتر باشند. لذا پژوهشحاضر با هدف تبیین رابطه اثرگذاری قابلیت های بازاریابی پویا و انطباقی بر عملکردبازاریابی بین الملل با میانجیگری مزیت رقابتی در صنعت گردشگریسلامت، صورت گرفته است ودر این راستا دادههای مورد نیاز، با استفاده از پرسشنامه دارای روایی و پایایی مناسب، از جامعه آماری مورد نظر تحقیق (مراکزدرمانی خدمات دهنده به گردشگران سلامت در استان خراسان رضوی که تعداد آنها حدود ۱۸۰ مرکز درمانی بوده اند که براساس جدول مورگان ،تعدادنمونه ۱۲۲ مرکز انتخاب شد) جمع آوری گردید. فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با به کارگیری نرم افزار PLS و روشتحلیل مسیر مورد سنجش قرار گرفت ونتایج حاصل از پژوهش نشان داد قابلیت های بازاریابی پویا و انطباقی بر مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معنی داری داشتهو همچنین نتایج حاکی از این بود که مزیت رقابتی نیز بر عملکرد بازاریابی بین الملل سازمان تاثیر مثبت معنی داری دارد.

کلیدواژه ها:

قابلیت های بازاریابی پویا ، قابلیت های بازاریابی انطباقی ، عملکرد بازاریابی بین الملل ، گردشگری سلامت