آقای دکتر علی اکبر خسروی نژاد

Dr. AliAkbar KhoraviNejad

گروه نظام های نوین برنامه ریزی،بودجه ریزی و مدل سازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (449015)

4
27
35

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی