آقای دکتر علی نادران

Dr. Ali Naderan

استادیار گروه حمل و نقل دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (111929)

64
18
4
7
1
1
8

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

تالیفات

  • کتاب تصمیم گیری در حمل و نقل- جلد اول: برنامه ریزی حمل و نقل (دیم) - 1401 - فارسی
  • کتاب تصمیم گیری در حمل و نقل- جلد دوم: مدیریت و اقتصاد حمل و نقل (دیم) - 1401 - فارسی
  • کتاب تصمیم گیری در حمل و نقل- جلد سوم: محیط زیست و حمل و نقل (دیم) - 1401 - فارسی
  • کتاب مدلسازی حمل و نقل کالا (دیم) - 1400 - فارسی
  • کتاب روشهای کمی در حمل و نقل (دیم) - 1400 - فارسی
  • کتاب رویکردی یکپارچه به برنامه ریزی شهر و حمل و نقل (دیم) - 1400 - فارسی
  • کتاب راهنمای ساماندهی ترافیکی تقاطع‌ها (نوپردازان) - 1384 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در مدیرعامل مهندسین مشاور آوند طرح و اندیشه (1391-1400)