آقای پروفسور جلیل شاهی

Prof. Jalil Shahi

دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182564)

22
6
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی