آقای دکتر محمود عامری

Dr. Mahmoud Ameri

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176848)

107
40
4
47
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی