آقای دکتر کامران رحیم اف

Dr. kamran rahimov

استاديار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (301441)

229
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی