آقای دکتر علیرضا نوری

Dr. Alireza Noory

مدیر مطالعات و برنامه ریزی امور فنی و عمرانی، استاندارد سازی و امور بحران مرکز مطالعات شهرداری تهران

Researcher ID: (78036)

15
21
3
10

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • کتاب • دستورالعمل اقدامات آماده سازي، آمادگي و مقابله در شرايط بحراني براي COVID-19 (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران) - 1399 - فارسی
 • گزارش • آماده سازي محل کار خود براي COVID (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران) - 1399 - فارسی
 • گزارش • توصيه هايي در خصوص استفاده از ماسک حين مراقبت هاي بهداشتي در جامعه در خانه و مراکز درماني در زمان شيوع کرونا ويروس جديد (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران) - 1399 - فارسی
 • گزارش • راهنماي پيشگيري و حل مساله استيگماي اجتماعي ناشي از ابتلا به COVID (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران) - 1399 - فارسی
 • گزارش • ملاحظات مربوط به دفن ايمن اجساد درگذشتگان مشکوک يا تأييد شده COVID (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران) - 1399 - فارسی
 • گزارش • راهبرد پاسخدهي کارکردي - فضايي شهري به اپيدمي (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران) - 1399 - فارسی
 • گزارش كوويد 91 يا زلزله؟ ارزيابي اجمالي دو بحران همزمان در شهر تهران (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران) - 1399 - فارسی
 • گزارش گزارشی از آبگرفتگی پس از بارش 30 اردیبهشت ماه 1399 (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران) - 1399 - فارسی
 • گزارش • بررسی بارشهای رخ داده در 12 فروردین 1398 (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران) - 1398 - فارسی
 • گزارش مدیریت ازدحام جمعیت در شهر ها (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران) - 1398 - فارسی
 • گزارش • كاربرد آسفالت رنگي در معابر شهر تهران (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران) - 1396 - فارسی
 • گزارش • ضوابط تولید آسفالت و راهکارهای بهبود کیفیت تولید آن (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران) - 1395 - فارسی
 • گزارش • روش هاي پيشگيري از وقوع ترك هاي طولي در روسازي‌هاي آسفالتي (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران) - 1395 - فارسی
 • گزارش • امداد و نجات در ساختمانهای بلند مرتبه (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران) - 1394 - فارسی
 • گزارش • نقش تحلیل هزینه دوره عمر (LCCA) درمدیریت روسازی معابر (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران) - 1393 - فارسی
 • گزارش • ارزیابی خرابی‌های رایج آسفالت معابر شهر تهران و ارائه راهکار به منظور کاهش آن (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران) - 1393 - فارسی
 • گزارش • ملاحظات ايمني در تونل هاي شهري، مطالعه موردي : تونل توحيد (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران) - 1392 - فارسی
 • گزارش • نقش ژئوسنتتیک‌ها درکاهش ترک روکش‌های آسفالتی (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران) - 1392 - فارسی
 • گزارش • مطالعه جایگزینی روسازی بتنی در ساخت معابر شهری به جای روسازی آسفالتی، (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران) - 1392 - فارسی
 • کتاب فناوريهاي روسازي (متالون) - 1391 - فارسی
 • کتاب کاربرد کامپیوتر در مهندسی ترافیک (جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)) - 1391 - فارسی

سوابق استادی

 • مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران(1390-تاکنون )

تحصیلات تخصصی