آقای دکتر محمد عابدینی

Dr. Mohammad Abedini

استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

Researcher ID: (187213)

31
2
2
4
10

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب تونلسازی در سنگهای سست (کتاب آوا) - 1394 - فارسی
  • کتاب روش‏های اپیدمیولوژیک در حوادث ترافیک (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند) - 1393 - فارسی

سوابق استادی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در مسول دفتر طراحی ساختمان شماره 12 بیرجند (1387-تاکنون)
  • سابقه کار صنعتی در مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور ابتکار راه میهن (1398-تاکنون)
  • سابقه کار صنعتی در محاسب و ناظر پایه ارشد عمران و پایه 3 ترافیک سازمان نظام مهندسی و کارشناس رسمی ماده 27 نظام مهندسی ساختمان (1379-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند (1382-تاکنون)