آقای پروفسور شهریار افندی زاده

Prof. Shahriar Afandizadeh

استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176150)

212
53
1
53

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی