آقای نیما توکلی شیرازی

Nima Tavakoli Shirazi

عضوء کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180620)

47
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی