آقای دکتر ناصر شابختی

Dr. Naser Shabakhti

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (231811)

115
15
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی