محاسبه شاخص قابلیت اعتماد فازی سازه ها با استفاده از تکنیک بهینه سازی آلفا برشها

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 852

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CEEJ-43-73_001

تاریخ نمایه سازی: 13 مرداد 1394

چکیده مقاله:

در این مقاله ضرورت استفاده از متغیرهای تصادفی فازی به منظور لحاظ نمودن عدم قطعیت ناشی از ابهام در داد ه های آماری پارامترهای ساز ه ای، در محاسبات تعیین شاخص قابلیت اعتماد ساز ه ها بررسی شده است. نظر به این که رویکردهای کلاسیک ارزیابی قابلیت اعتماد ساز ه ها، به دلیل استفاده از متغیرهای تصادفی متداول، قادر نیستند عدم قطعیت واقعی پارامترهای سازه ای و از جمله عدم قطعیت ناشی از ابهام در داده های آماری پارامترهای سازه ای نظیر میانگین و انحراف معیار را به نحو مؤثری برآورد نمایند، بنابراین ارزیابی صحیحی از قابلیت اعتماد سازه ارائه نمی دهند. در این مقاله به منظور رفع این محدودیت، روش قابلیت اعتماد مرتبه اول (FORM) با استفاده از تکنیک بهینه سازی آلفا برش ها به صورت فازی فرموله شده و ضمن معرفی روش جدید قابلیت اعتماد مرتب هی اول فازی (FFORM) کاربرد آن در ارزیابی قابلیت اعتماد سازه ها با حل سه مثال نشان داده شده است. فازی زدایی شاخص قابلیت اطمینان به دست آمده در مثالهای حل شده و مقایسه آن با نتایج حاصل از رو شهای کلاسیک بیانگر موفقی تآمیز بودن استفاده از تکنیک بهینه سازی آلفا برش ها و صحت روش پیشنهادی است. بررسی نتایج نشان میدهدکه شاخص قابلیت اعتماد به دست آمده از روش های موجود فقط بیانگر یک حالت خاص از روش فازی پیشنهادی این مقاله است. ضمن ای نکه، در نظر نگرفتن تمام وجوه عدم قطعی تهای موجوددر پارامترهای مؤثر بر عملکرد سازه در روش های فعلی، موجب ایجاد خطای زیادی (حدود 10 %) در محاسبه شاخص قابلیت اعتماد شده است. لذا احتساب عدم قطعیت ناشی از ابهام آماری در محاسبات تعیین شاخص قابلیت اعتماد سازه ها و تصحیح کلیه روش های موجود بر اساس آن ضروری به نظر میرسد.

کلیدواژه ها:

شاخص قابلیت اعتماد ، بهینه سازی آلفا برش ها ، قابلیت اعتماد فازی

نویسندگان

منصور باقری

دانشجوی دکتری سازه، گروه مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان

محمود میری∗

استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان

ناصر شابختی

استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان