آقای دکتر حسن زیاری

Dr. Hasan Ziari

استاد، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177498)

114
32
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی