آقای دکتر علی اکبر شیرزادی جاوید

Dr. Aliakbar Shirzadijavid

دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181844)

50
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی