شناسایی و اولویت بندی نقص های طراحی و اجرا در نگهداری ساختمان با رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره MCDM فازی مورد مطالعه: پروژه های مسکن مهر استان مازندران

سال انتشار:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

440

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCPM04_024

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

در صنعت ساختمان طرح های معیوب موجب افزایش در هزینه های نگهداری و تعمیر ساختمانها میشود. هدف این تحقیق شناسایی و اولویت بندی نقصهای طراحی و اجرا در نگهداری ساختمان با رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) فازی در پروژه های مسکن مهر استان مازندران میباشد. جامعه آماری تحقیق خبرگان شامل مهندسین و مشاوران ارشد صنعت ساختمان به تعداد 20 نفر انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل دادههای گردآوری شده از طریق پرسشنامه از روش تصمیم گیری چند معیاره و با توجه به عدم قطعیت در پاسخگویی خبرگان به صورت فازی استفاده شد. بدین ترتیب که از روش DEMATEL فازی برای شناسایی روابط میان نقصها و از روش فرآیند تحلیل شبکه ای فازی (F.ANP) برای وزن دهی و اولویت بندی و در نهای ت از روش VIKOR فازی برای رتبه بندی اثرات نقص ها بر ساختمان ها استفاده شد. نتیجه تجزیه و تحلیل دادهها با نرم افزار EXCEL نشان داد نقص طراحی تاثیرگذارترین و نقص های اجرایی و ساخت و ساز تاثیرپذیرترین میباشد. پاداش مبتنی بر عملکرد و بلندمدت اولویت اول را کسب کرد. و اثر نقصها بر کاهش سن ساختمان رتبه اول را داشت.

نویسندگان

غلامرضاقدرتی امیری
غلامرضا قدرتی امیری

استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

علی اکبرشیرزادی جاوید
علی اکبر شیرزادی جاوید

استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

بهرادانصاری ارده
بهراد انصاری ارده

دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان

علیمقیمی
علی مقیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد دماوند