آقای محمدقلی یوسفی

Mohammad Gholi Yousefi

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181132)

3
24
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی