آقای دکتر سعید شیپوریان

Dr. saeed sheiporian

مربی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

Researcher ID: (13169)

4
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

تحصیلات تخصصی