آقای دکتر علی اصغر پورعزت

Dr. Ali Asghar Pourezzat

استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181094)

32
199
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی