آقای پروفسور کرم اله دانش فرد

Prof. karamollah Daneshfard

استاد تمام

فرد مهم علمی - Researcher ID: (350300)

15
54
7

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی